ឱសថស្ថាន

ឱសថស្ថានរបស់យើងផ្ទុកទៅដោយឱសថដែលមានគុណភាព និងគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែមមានជំនាញ។ ជាធម្មតា នៅតាមឱសថស្ថានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱសថអាចទិញបានដោយមិនត្រូវការវេជ្ជបញ្ជា ប៉ុន្ដែអ្នកជំងឺរបស់យើងតំរូវឲ្យមានវេជ្ជបញ្ជាចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ទើបអាចទទួលបានឱសថព្យាបាល។​

យើងក៏មានផ្ដល់ជូនសេវាកម្មចាក់វ៉ាក់សាំង។​ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីសេវាកម្មចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែម លោកអ្នកអាចទទួលបានពត៌មានបន្ថែមពី គេហទំព័ រពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺ។​ យើងមានផ្ដល់ពត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឱសថបានយ៉ាងជាក់លាក់សំរាប់អ្នកជំងឺ។​