សង្គ្រោះបន្ទាន់

លេខទំនាក់ទំនង៖ 078265782

យើងមានបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលបើកដំណើរការ ២៤​ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍។​

បុគ្គលិករបស់យើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់។ ដោយសារតែកង្វះខាតនូវគ្រែសំរាកព្យាបាល និង ឧបករណ៍សំរាប់ធ្វើការវះកាត់ បណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺដែលមានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ និងបន្ទាន់មួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេង។

ប្រសិនបើការមានការចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជូលអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេង យើងមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលទំនើបរួមជាមួយអ្នកជំនាញដែលធានាបាននូវការដឹកបញ្ជូនអ្នកជំងឺបានទាន់ពេលវេលា និងមានសុវត្ថិភាព។​