វិទ្យុសាស្ត្រ

បើកចាប់ពី៖ ម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច

ថ្ងៃចន្ទ័ ដល់សុក្រ

ប្រចាំការសំរាប់ករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់

នាយកដ្ធានវិទ្យុសាស្រ្តមរបស់យើងអនុវត្តនីតិវិធីរោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់អ្នកជំងឺរបស់យើង។

យើងផ្ដល់ជូនការថតឆ្លុះ​ X-rays ដែលមានរួមបញ្ជូលទាំង អេកូពិនិត្យគភ៌ និងអេកូបេះដូង។

ជាមួយឧបករណ៍របស់យើង យើងអាចធ្វើរោគវិនិឆ្ឆ័យអ្នកជំងឺ​ទៅតាមស្ថានភាពជំងឺជាច្រើនសណ្ធានចាប់ពី ជំងឺរបេងដល់ការខូចខាតនៃឆ្អឹង និងស្វែងរកការព្យាបាលដែលសាកសមបំផុត។​