មន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺ

បុគ្គលិករបស់យើងធានាសំរេចបាននូវ ផាសុកភាព និងសុខសុវត្ថិភាពសំរាប់អ្នកជំងឺ។​

យើងមានគ្រែសំរាប់អ្នកជំងឺពេញវ័យចំនួន១២ និង គ្រែសំរាប់កុមារចំនួន ៩​ និងបន្ទប់ឯកជនចំនួន៦គ្រែ ដែលអាចឲ្យអ្នកជំងឺសំរាកព្យាបាលបានគ្រប់ពេលវេលា ២៤ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍។​

យើងផ្ដល់ជូនចំបងនូងតំហែទាំវេជ្ជសាស្រ្តសំរាប់កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ​ រួមទាំងមានផ្ដល់ជូនសេវាកម្មវះកាត់ទូទៅទៀតផង។​ បុគ្គលិករបស់យើងមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ និងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ ដែលអាចផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មថែទាំសុខភាពដែលស្របតាមស្ដង់ដារខ្ពស់បំផុត និងការសំរាកព្យាបាលដែលមានផាសុកភាពបំផុត។​